سامانه تخفیف صلح یار

خانه سرباز صلح ایران یک سازمان مردم نهاد است که تلاش دارد با بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی داخلی و بین المللی ضمن تکریم مدافعان امنیت ساز کشور و منادیان صلح گستر، با تقویت اتحاد و انسجام اقوام ایرانی، آموزش همگانی صلح و ترویج صلح و دوستی با رویکرد امنیت، سعادت، معیشت، فرهنگ صلح و دوستی را با نوآوری اجتماعی به منظور تامین نیازهای تحول یافته جامعه در سطح ملی و بین المللی گسترش دهد.

جولای 15, 2021
1.25صلح یار

رفاه، نمایندگی زحمتکش

یزد
جولای 15, 2021
1.25صلح یار

رفاه، نمایندگی گلکار

یزد
جولای 15, 2021
1.25صلح یار

فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، مرکزی یزد

یزد
جولای 15, 2021
1.25صلح یار

فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، شهید محمد صدوقی

یزد
جولای 15, 2021
1.25صلح یار

افق کوروش، فرانچايز مروست

یزد
جولای 15, 2021
1.25صلح یار

افق کوروش، فرانچايز ابرکوه بهشتي

یزد
جولای 15, 2021
1.25صلح یار

افق کوروش، فروشگاه ميبد 22بهمن

یزد
جولای 15, 2021
1.25صلح یار

افق کوروش، فروشگاه ميبد امام خميني

یزد
جولای 15, 2021
1.25صلح یار

افق کوروش، فروشگاه يزد آيت ا… خامنه اي

یزد
جولای 15, 2021
1.25صلح یار

افق کوروش، فروشگاه يزد امام

یزد
جولای 15, 2021
1.25صلح یار

افق کوروش، فروشگاه يزد امام علي

یزد
جولای 15, 2021
1.25صلح یار

افق کوروش، فروشگاه يزد انقلاب

یزد